Theatrau

Rydyn ni’n ffodus iawn o fod â dwy theatr anhygoel ond ar ôl 40 mlynedd o ddefnydd cyson bron, mae mwy a mwy o broblemau’n dod i’r golwg.

Mae’r gynulleidfa’n gorfod dioddef seddau blêr sy’n malu’n gyson ar garped noeth, wedi’i staenio. Hefyd mae’n rhy boeth neu’n rhy oer yn aml (a phur anaml yn “berffaith”) gan fod y system wresogi’n hen a’r system “awyru” wreiddiol wedi’i chondemnio 20 mlynedd yn ôl.

Ar y llwyfan mae ein timau’n brwydro yn erbyn popeth o lwyfan anwastad sydd angen ei gryfhau i gynnal pwysau trwm, i hen system oleuo (mae rhannau ohoni o’r 1960au), o socedi’n gollwng slwj i system gyfathrebu annibynadwy. Er ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn gallu dal ati i greu theatr ar gyfer y 2 i 3 blynedd nesaf, y tu hwnt i hynny bydd yr adeilad yn beryglus.

Amgylcheddol Anghyfeillgar

Rydyn ni wir yn poeni am yr amgylchedd, ond yn gynyddol ymwybodol na all newidiadau bach wneud ein hadeilad sydd wedi dyddio yn gynaliadwy yn amgylcheddol. Nid ydym yn defnyddio unrhyw blastig defnydd sengl yn ein gofod cyhoeddus yn awr ond does dim byd y gallwn ni ei wneud am ein defnydd ni o ynni a’n hôl troed carbon heb newid mawr.

Ar hyn o bryd mae ein hadeilad yn gwastraffu ynni oherwydd gwasanaethau adeiladu a pheiriannau sydd wedi dyddio, pibellau cynyddol wedi rhydu ac inswleiddiad gwael.

Mae ein costau rhedeg ar gyfer nwy, trydan a dŵr yn anghynaliadwy o uchel (mwy na £188,000 y flwyddyn a byddai’n well gennym wario’r arian yma ar greu theatr ac ar ein cymunedau).

Mae ein hôl troed carbon yn enfawr. Byddwn yn ceisio gwell na charbon-niwtral. Rydym yn credu y gall yr ailddatblygiad cyfalaf yma wneud Theatr Clwyd yn adeilad nodedig o ran cynaliadwyedd amgylcheddol.

Theatrau

Rydyn ni’n ffodus iawn o fod â dwy theatr anhygoel ond ar ôl 40 mlynedd o ddefnydd cyson bron, mae mwy a mwy o broblemau’n dod i’r golwg.

Mae’r gynulleidfa’n gorfod dioddef seddau blêr sy’n malu’n gyson ar garped noeth, wedi’i staenio. Hefyd mae’n rhy boeth neu’n rhy oer yn aml (a phur anaml yn “berffaith”) gan fod y system wresogi’n hen a’r system “awyru” wreiddiol wedi’i chondemnio 20 mlynedd yn ôl.

Ar y llwyfan mae ein timau’n brwydro yn erbyn popeth o lwyfan anwastad sydd angen ei gryfhau i gynnal pwysau trwm, i hen system oleuo (mae rhannau ohoni o’r 1960au), o socedi’n gollwng slwj i system gyfathrebu annibynadwy. Er ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn gallu dal ati i greu theatr ar gyfer y 2 i 3 blynedd nesaf, y tu hwnt i hynny bydd yr adeilad yn beryglus.

Amgylcheddol Anghyfeillgar

Rydyn ni wir yn poeni am yr amgylchedd, ond yn gynyddol ymwybodol na all newidiadau bach wneud ein hadeilad sydd wedi dyddio yn gynaliadwy yn amgylcheddol. Nid ydym yn defnyddio unrhyw blastig defnydd sengl yn ein gofod cyhoeddus yn awr ond does dim byd y gallwn ni ei wneud am ein defnydd ni o ynni a’n hôl troed carbon heb newid mawr.

Ar hyn o bryd mae ein hadeilad yn gwastraffu ynni oherwydd gwasanaethau adeiladu a pheiriannau sydd wedi dyddio, pibellau cynyddol wedi rhydu ac inswleiddiad gwael.

Mae ein costau rhedeg ar gyfer nwy, trydan a dŵr yn anghynaliadwy o uchel (mwy na £188,000 y flwyddyn a byddai’n well gennym wario’r arian yma ar greu theatr ac ar ein cymunedau).

Mae ein hôl troed carbon yn enfawr. Byddwn yn ceisio gwell na charbon-niwtral. Rydym yn credu y gall yr ailddatblygiad cyfalaf yma wneud Theatr Clwyd yn adeilad nodedig o ran cynaliadwyedd amgylcheddol.

£ 0
Bil trydan blynyddol cyfredol
£ 0
Bil nwy blynyddol cyfredol
£ 0
Bil dŵr blynyddol cyfredol

Cynteddau a Gofod Cyhoeddus

Mae ein cynteddau a’r gofod cyhoeddus yn dioddef o 40 mlynedd o danfuddsoddi a chwaeth yn newid. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf rydyn ni wedi gorfod bodloni ar addasu ac atgyweirio, ond nid yw hynny’n ddigon da. I sicrhau ansawdd a phrofiad o safon byd, rhaid wrth fuddsoddiad o ddifrif ac mae ein cynulleidfaoedd ni’n haeddu gwell.

Rydyn ni eisiau i’r profiad o ymweld â’n hadeilad fod mor dda â’r sioeau ar ein llwyfannau ni – ond mae brwydro yn erbyn tamprwydd, dŵr yn gollwng, carped blinedig, gosodiadau a ffitiadau wedi torri, systemau sain gwael, waliau wedi cracio, cegin fechan, fach heb offer hanner digon da a lifft sy’n araf a bychan ac yn gwegian bob cam i fyny ac i lawr yn ei gwneud yn anodd i ni gyflawni ein huchelgais.

Trydan, Gwresogi ac Oeri

Cafodd ein system wresogi ei gosod yn ei lle yn 1976 ac nid yw’n addas i bwrpas bellach. Nid oes gennym lawer o reolaeth ar dymheredd am nad yw’r falfiau tymheredd yn gweithio, mae’r boeler yn hen ac yn aneffeithlon (mae nwy’n costio mwy na £50k y flwyddyn i ni!) ac mae ein hen wresogyddion a rheiddiaduron storio’n perthyn mewn amgueddfa.

Dydyn ni ddim yn cael tymheredd trofannol yn aml yma yng Ngogledd Cymru ond pan mae’r haul yn gwenu a chwithau’n eistedd yng nghwmni 570 o bobl eraill yn Theatr Anthony Hopkins, mae’n gallu bod yn boeth iawn! Fe dorrodd “unedau oeri” y theatr yn 1990au a does dim posib eu hatgyweirio.

Hefyd, mae ein generaduron wrth gefn, y switsfwrdd trydan a’r goleuadau argyfwng i gyd yn 35 oed ac wedi’u weirio gyda chymysgedd o geblau gwreiddiol, dros dro a newydd, sy’n gryn bryder. Mae angen system newydd yn llwyr yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

Cynteddau a Gofod Cyhoeddus

Mae ein cynteddau a’r gofod cyhoeddus yn dioddef o 40 mlynedd o danfuddsoddi a chwaeth yn newid. Yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf rydyn ni wedi gorfod bodloni ar addasu ac atgyweirio, ond nid yw hynny’n ddigon da. I sicrhau ansawdd a phrofiad o safon byd, rhaid wrth fuddsoddiad o ddifrif ac mae ein cynulleidfaoedd ni’n haeddu gwell.

Rydyn ni eisiau i’r profiad o ymweld â’n hadeilad fod mor dda â’r sioeau ar ein llwyfannau ni – ond mae brwydro yn erbyn tamprwydd, dŵr yn gollwng, carped blinedig, gosodiadau a ffitiadau wedi torri, systemau sain gwael, waliau wedi cracio, cegin fechan, fach heb offer hanner digon da a lifft sy’n araf a bychan ac yn gwegian bob cam i fyny ac i lawr yn ei gwneud yn anodd i ni gyflawni ein huchelgais.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi ceisio cuddio cyflwr gwael yr adeilad, ond dim ond cymaint y gallwn ei wneud. Mae’n hen bryd adnewyddu. Liam (Cyfarwyddwr Gweithredol)

Trydan, Gwresogi ac Oeri

Cafodd ein system wresogi ei gosod yn ei lle yn 1976 ac nid yw’n addas i bwrpas bellach. Nid oes gennym lawer o reolaeth ar dymheredd am nad yw’r falfiau tymheredd yn gweithio, mae’r boeler yn hen ac yn aneffeithlon (mae nwy’n costio mwy na £50k y flwyddyn i ni!) ac mae ein hen wresogyddion a rheiddiaduron storio’n perthyn mewn amgueddfa.

Dydyn ni ddim yn cael tymheredd trofannol yn aml yma yng Ngogledd Cymru ond pan mae’r haul yn gwenu a chwithau’n eistedd yng nghwmni 570 o bobl eraill yn Theatr Anthony Hopkins, mae’n gallu bod yn boeth iawn! Fe dorrodd “unedau oeri” y theatr yn 1990au a does dim posib eu hatgyweirio.

Hefyd, mae ein generaduron wrth gefn, y switsfwrdd trydan a’r goleuadau argyfwng i gyd yn 35 oed ac wedi’u weirio gyda chymysgedd o geblau gwreiddiol, dros dro a newydd, sy’n gryn bryder. Mae angen system newydd yn llwyr yn ystod y ddwy flynedd nesaf.

‘Mae Theatr Clwyd yn sefydliad hynod ddiddorol. Maent yn creu theatr o’r radd flaenaf o’u cartref yn Sir y Fflint ond wrth grafu o dan yr wyneb fe welwch fod yr adeilad sy’n cefnogi’r trysor cenedlaethol hwn yn cwympo’n ddarnau, wedi’i wneud yn unig gan agwedd bositif a chadarnhaol y rhai sy’n gweithio yno.’

Arlwyo a Storio

Mae pobl yn gofyn yn rheolaidd i ni pam nad yw’r caffi’n gweini mwy o fwyd poeth.

Roedd ceginau gwreiddiol y theatr, y tu ôl i Ystafell Clwyd, yn enfawr, ond, yn anffodus, cawsant eu condemnio oherwydd diffyg buddsoddiad yn 1990au gan ein gadael ni gyda chegin fechan iawn, ac annigonol, wedi’i gwasgu yn yr ardaloedd storio tu ôl i’r caffi.

Yn ogystal â bod yn fach, mae ein cegin yn cynnwys offer wedi dyddio ac wedi malu, lle cyfyngedig i baratoi, coginio a gweini bwyd ac, fel y rhan fwyaf o’r adeilad, mewn angen mawr am systemau trydan ac awyru cwbl newydd.

Toeau, Ffenestri a Drysau

Mae toeau, ffenestri a drysau’n gallu ymddangos yn eithaf diflas, ond strwythur yr adeilad sy’n ein cadw ni i gyd yn sych ac yn gynnes!

Ar hyn o bryd mae gennym ni system bwcedi “arloesol” ar gyfer casglu dŵr* o’r to sy’n gollwng, mae’r ffenestri yn agor eu hunain fel hud ac un gwydr sydd ynddyn nhw, ac nid oes posib rheoli tymheredd y rheiddiaduron yn iawn.

Mae’r drysau (yn enwedig yng nghefn y llwyfan ac yn yr ardaloedd gweinyddol) wedi gwisgo, yn gwneud sŵn yn y gwynt ac yn gallu cael eu cau’n dynn gan wynt sydyn. Nid ydynt yn bodloni safonau diogelwch tân modern chwaith.

*Bwced wedi’i osod yn strategol o dan ddiferyn, neu nant weithiau.

Gofod Creadigol

Mae toeau, ffenestri a drysau’n gallu ymddangos yn eithaf diflas, ond strwythur yr adeilad sy’n ein cadw ni i gyd yn sych ac yn gynnes!

Ar hyn o bryd mae gennym ni system bwcedi “arloesol” ar gyfer casglu dŵr* o’r to sy’n gollwng, mae’r ffenestri yn agor eu hunain fel hud ac un gwydr sydd ynddyn nhw, ac nid oes posib rheoli tymheredd y rheiddiaduron yn iawn.

Mae’r drysau (yn enwedig yng nghefn y llwyfan ac yn yr ardaloedd gweinyddol) wedi gwisgo, yn gwneud sŵn yn y gwynt ac yn gallu cael eu cau’n dynn gan wynt sydyn. Nid ydynt yn bodloni safonau diogelwch tân modern chwaith.

*Ond mae llenni trawiadol iawn yma.

Popeth arall!

Rydyn ni’n caru’r adeilad yma – mae’n fawr, yn feiddgar ac yn hyfryd mewn ffordd ryfedd – ond, o grafu dan yr wyneb, mae’n dipyn o lanast.

O damprwydd yn y storfeydd i ddarnau o’n to ni’n chwythu i ffwrdd, o nenfydau’n dymchwel i broblemau draenio – nid yw’n ddarlun tlws iawn.

Dyma pam mae’r ailddatblygiad yma mor bwysig i bawb yn y theatr, yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru a’r DU. Heb yr adeilad yma, fe fyddwn ni’n colli un o’n hasedau diwylliannol mwyaf, ni fydd cyfle i genedlaethau’r dyfodol weld hud ar y llwyfan, ni fydd gwaith ein cymunedau ni’n gallu digwydd ac, yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol, fe fyddwn ni i gyd ar ein colled.

Arlwyo a Storio

Mae pobl yn gofyn yn rheolaidd i ni pam nad yw’r caffi’n gweini mwy o fwyd poeth.

Roedd ceginau gwreiddiol y theatr, y tu ôl i Ystafell Clwyd, yn enfawr, ond, yn anffodus, cawsant eu condemnio oherwydd diffyg buddsoddiad yn 1990au gan ein gadael ni gyda chegin fechan iawn, ac annigonol, wedi’i gwasgu yn yr ardaloedd storio tu ôl i’r caffi.

Yn ogystal â bod yn fach, mae ein cegin yn cynnwys offer wedi dyddio ac wedi malu, lle cyfyngedig i baratoi, coginio a gweini bwyd ac, fel y rhan fwyaf o’r adeilad, mewn angen mawr am systemau trydan ac awyru cwbl newydd.

Mae ein ceginau yn fach iawn ac wedi’u dyddio mewn gwirionedd. Rydyn ni eisiau i bobl fwyta bwyd gwych gyda ni, ond ar hyn o bryd nid oes gennym ni le i wneud hyn.  Andrew (Tîm Gweithrediadau)

Toeau, Ffenestri a Drysau

Mae toeau, ffenestri a drysau’n gallu ymddangos yn eithaf diflas, ond strwythur yr adeilad sy’n ein cadw ni i gyd yn sych ac yn gynnes!

Ar hyn o bryd mae gennym ni system bwcedi “arloesol” ar gyfer casglu dŵr* o’r to sy’n gollwng, mae’r ffenestri yn agor eu hunain fel hud ac un gwydr sydd ynddyn nhw, ac nid oes posib rheoli tymheredd y rheiddiaduron yn iawn.

Mae’r drysau (yn enwedig yng nghefn y llwyfan ac yn yr ardaloedd gweinyddol) wedi gwisgo, yn gwneud sŵn yn y gwynt ac yn gallu cael eu cau’n dynn gan wynt sydyn. Nid ydynt yn bodloni safonau diogelwch tân modern chwaith.

*Bwced wedi’i osod yn strategol o dan ddiferyn, neu nant weithiau.

Gofod Creadigol

Rydyn ni’n ymarfer ac yn creu ein sioeau yma yn ein cartref ni yn Sir y Fflint! Ond llyfrgell oedd ein hystafell ymarfer ni i fod yn wreiddiol.

Nid yw’r amodau’n berffaith ar gyfer creu theatr o safon byd. Yn ddelfrydol, byddai ein hystafell ymarfer ni yr un maint â’n llwyfan (dydi hi ddim) gyda llawr sbring (dydi o ddim) a byddem yn gallu hongian y set o’r nenfwd (dydyn ni ddim).

Mae ein hactorion ni’n ymarfer mewn ystafell damp weithiau, sydd bron bob amser yn rhy boeth neu’n rhy oer, braidd yn dywyll, heb allu cynnwys dynwarediad o’r set. Wrth gwrs rydyn ni’n codi calon ein hactorion gyda phaned hyfryd o de (a bisgedi weithiau), ond mae cyfleusterau’r staff angen eu diweddaru hefyd*.

*Ond mae llenni trawiadol iawn yma.

Er mwyn i ni barhau i ddenu’r talent gorau yn y DU i Sir y Fflint, mae cael lle sy’n ysbrydoli ac yn teimlo’n groesawgar (ac nad yw’n gollwng) yn hanfodol. Tamara (Cyfarwyddwr Artistig)

Popeth arall!

Rydyn ni’n caru’r adeilad yma – mae’n fawr, yn feiddgar ac yn hyfryd mewn ffordd ryfedd – ond, o grafu dan yr wyneb, mae’n dipyn o lanast.

O damprwydd yn y storfeydd i ddarnau o’n to ni’n chwythu i ffwrdd, o nenfydau’n dymchwel i broblemau draenio – nid yw’n ddarlun tlws iawn.

Dyma pam mae’r ailddatblygiad yma mor bwysig i bawb yn y theatr, yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru a’r DU. Heb yr adeilad yma, fe fyddwn ni’n colli un o’n hasedau diwylliannol mwyaf, ni fydd cyfle i genedlaethau’r dyfodol weld hud ar y llwyfan, ni fydd gwaith ein cymunedau ni’n gallu digwydd ac, yn economaidd, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol, fe fyddwn ni i gyd ar ein colled.