Cwestiynau Cyffredin

Byddwn yn ychwanegu mwy o gwestiynau ac atebion wrth i chi eu holi…

A fydd yr adeilad yn cau tra bydd hyn i gyd yn digwydd?

Na fydd! Bydd y prosiect yn cael ei weithredu fesul cam sy’n golygu y bydd un o’n theatrau ni ar agor bob amser. Hefyd bydd gennym theatr pop-yp anhygoel dros dro gyda 300 o seddau drws nesaf i’r adeilad!

Tamara
Cyfarwyddwr Artistig

Ydi hyn yn golygu llai o sioeau nag arfer?

Ar adegau fe fydd llai o sioeau nag arfer, ond bydd rhywbeth yn digwydd yma bob amser a byddwn yn sicr o gynnal y safonau uchel rydych chi’n eu disgwyl gennym ni. Rydyn ni eisoes yn cynllunio ein tymhorau ar gyfer y dyfodol ac fe fyddan’ nhw’n drawiadol iawn!

Tamara
Cyfarwyddwr Artistig

Mae gen i docynnau eisoes! Beth sy’n digwydd?

Nid oes unrhyw docynnau ar werth ar gyfer y cyfnod ailadeiladu eto felly does dim angen poeni. Pan fydd y prosiect yn dechrau byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau diweddaraf.

Sam
Tîm Cyfathrebu

Beth am fynediad i’r anabl?

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod ein holl ofod dros dro’n cynnwys mynediad da i bobl anabl tra mae’r prosiect yn digwydd.

Andrew
Tîm Gweithrediadau

A fyddaf yn dal i allu gweld celf yn yr oriel?

Pan fydd blaen yr adeilad yn cael ei adnewyddu, bydd ein celf yn symud i’n cyntedd dros dro. Gobeithio y bydd yr un mor gyffrous yn artistig, ac yn glyd a chyfforddus.

Tamara
Cyfarwyddwr Artistig

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Ychydig dros ddwy flynedd o’r dechrau i’r diwedd. Ni fydd yn effeithio ar y pantomeim cofiwch, oherwydd rydym yn cynllunio ein gwaith yn ofalus iawn.

Pat
Cyswllt Cyfalaf

Oes posib i mi gyfrannu arian i’ch helpu chi i’w adeiladu?

Oes, ond dim eto! Fel gyda phob prosiect cyfalaf mawr, bydd rhaid i ni godi rhywfaint o’r arian ein hunain – byddwn yn rhoi gwybod i bawb am hynny wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen. Os ydych chi eisiau gwneud cyfraniad mawr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Liam
Cyfarwyddwr Gweithredol

Pwy sy’n talu am hyn i gyd?

Bydd y prosiect yn cael ei gyllido, gan fwyaf, gobeithio, gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Hefyd byddwn yn edrych am roddion preifat, cyllid ymddiriedolaethau a mudiadau, a chyllid cyfatebol is gan Gyngor Sir y Fflint.

Liam
Cyfarwyddwr Gweithredol

Ble fyddwn ni’n parcio?

Byddwn yn gwneud yn siŵr bod digon o le parcio ar gael drwy gydol y prosiect, gydag arwyddion clir!

Andrew
Tîm Gweithrediadau

Beth fydd yn digwydd gyda’r caffi?

Bydd diodydd a byrbrydau bar ar gael bob amser. Yn ystod rhywfaint o’r gwaith ailddatblygu, bydd llai o gyfleusterau arlwyo ond byddwn bob amser yn sicrhau eich bod yn gwybod beth yw’r rhain pan rydych yn archebu tocynnau.

Andrew
Tîm Gweithrediadau

Ble fydd y "theatr dros dro"?

Bydd ar y cae drws nesaf i’r theatr - ar gyfer y rhai sy’n cofio lle'r oedd y rinc iâ yn 2016 - y fan honno!

Andrew
Tîm Gweithrediadau

A fydd swyddfa docynnau o hyd?

Bydd desg swyddfa docynnau a bydd posib archebu dros y ffôn ac ar y wefan fel arfer – fe fyddwn ni’n ceisio sicrhau cyn lleied o darfu â phosib yn ystod y broses drwy ei gwneud yn hawdd i chi gasglu eich tocynnau.

Sam
Tîm Cyfathrebu

Beth sy’n digwydd i’r sinema?

Bydd raid i’r sinema gau am gyfnod byr tra mae’r gwaith yn digwydd o’i chwmpas ond pan fydd yn ailagor, bydd yn well nag erioed o’r blaen.

Tamara
Cyfarwyddwr Artistig

A fyddaf yn dal i allu dal y bws i ddod atoch?

Byddwch gan fwyaf, rydym yn credu – does gennym ni ddim rheolaeth dros lwybrau ac amserlenni bws ond byddwn yn gwneud yn siŵr bod unrhyw newidiadau’n cael eu nodi ar ein gwefan ni.

Sam
Tîm Cyfathrebu

Pryd bydd hyn i gyd yn dechrau?

Rydyn ni’n gobeithio dechrau yn gynnar yn 2021 yn syth ar ôl ein pantomeim. Wrth gwrs, rydyn ni’n dal i gynllunio ond wrth i ni ddod i wybod mwy am yr ailddatblygu, byddwn yn rhoi gwybod i bawb!

Tamara
Cyfarwyddwr Artistig

Oes unrhyw gwmnïau lleol yn gweithio ar y prosiect?

Oes, mae gennym ni gontractwyr a syrfewyr lleol yn gweithio ar y prosiect. Roeddem wrth ein bodd o ddeall bod un o’n tîm ni wedi gweithio ar yr adeilad pan gafodd ei godi yn 1976!

Liam
Cyfarwyddwr Gweithredol